Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky
Dodávateľa/predávajúceho: spoločnosti: Bellinda Slovakia s.r.o., so sídlom Kollárova 12, 902 01 Pezinok, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro, vložka číslo 25102/B
IČO: 31566669
DIČ: 2020475160
Poštová adresa pre doručovanie: Kollárova 12, 902 01 Pezinok, Slovensko Tel.: +421 336 452 426 Fax: +421 336 453 010
Adresa pre doručovanie elektronickej pošty: bellinda@dim.com
Prostredníctvom internetového obchodu bude predávaná spodná bielizeň, pančuchový tovar a ponožky.

§ 1
Objednávanie tovaru, uzatvorenie kúpnej zmluvy
 1. Spotrebiteľ/kupujúci dodáva tovar na základe objednávok kupujúceho. Každá objednávka musí obsahovať minimálne tieto náležitosti: - číselný kód tovaru definujúci (číslo artiklu), veľkosť a farbu, počet kusov, jednotkové ceny. 
 2. Pri každom druhu tovaru je po kliknutí uvedený popis tovaru, zobrazenie a cena vrátane DPH. Spotrebiteľ má možnosť tovar vkladaný do virtuálneho nákupného košíka meniť, kontrolovať obsah i cenu nákupu. Pred odoslaním objednávky sa vždy zobrazí všetok tovar uložený v nákupnom košíku, cena jednotlivých tovarov, počet kusov jednotlivých druhov tovaru, cena za dodanie tovaru a celková cena nákupu vrátane DPH. Odoslanie objednávky kliknutím na tlačidlo „objednať“ je návrhom k uzavretiu kúpnej zmluvy. 
 3. Kupujúci má možnosť tovar vkladaný do nákupného košíka meniť, kontrolovať obsah i cenu nákupu a upravovať svoje kontaktné údaje. 
 4. Každá objednávka bude po prijatí potvrdená. 
 5. V prípade, že objednávka kupujúceho bude potvrdená bez zmien, bude kúpna zmluva uzatvorená okamihom potvrdenia objednávky kupujúcemu.
 6. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 116 zákona č. 452/2021 Z. z., o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov pre účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk.; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

§ 2 
Kúpna cena a platenie 
 1. Kúpna cena je uvedená pri každom kuse tovaru. Ceny sú uvedené vrátane DPH vo výške podľa platných predpisov. 
 2. Tovar bude platený na dobierku alebo platobnou kartou. 
 3. Faktúra bude kupujúcemu zaslaná súčasne s tovarom. 

§ 3
Lehoty a spôsob dodania tovaru
 1. Tovar bude dodaný najneskôr do 10 dní od dňa potvrdenia objednávky. 
 2. Všetok tovar bude kupujúcemu dodávaný podľa výberu spôsobu doručenia v objednávke. 
 3. Náklady na dodanie tovaru na miesto určenia platí kupujúci, ak predávajúci výslovne pri vytvorení objednávky neuvedie, že náklady na dopravu tovaru hradí predávajúci v závislosti od veľkosti objednávky. 
 4. V prípade, že kupujúci dodaný tovar neprevezme, pričom by od kúpnej zmluvy platne neodstúpil, bude povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s dodaním tovaru. 
 5. Tovar je dodaný predaním kupujúcemu. 

§ 4 
Nároky z nesprávneho plnenia 
 1. Predávajúci poskytuje na tovar záruku 24 mesiacov od dňa dodania. 
 2. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým používaním a na poškodenia vzniknuté nedodržaním pokynov na používanie a údržbu. 
 3. V prípade zistenia chyby je kupujúci opravený chybu reklamovať a to bez zbytočného odkladu po tom, čo ju zistil alebo mohol zistiť. Reklamácia musí byť písomná, odoslaná doporučene poštou na adresu Bellinda Slovakia s.r.o., Kollárova 12, 902 01 Pezinok, Slovensko alebo na e-mail: bellinda@dim.com. V reklamácii musí byť reklamovaný tovar presne špecifikovaný, tzn. musí byť uvedený číselný kód tovaru, dátum a číslo faktúry, číslo dodacieho listu a dátum dodania tovaru. Kupujúci je ďalej povinný predložiť predávajúcemu na jeho žiadosť chybný tovar pre kontrolu a bližšie preskúmanie. 
 4. Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní. 
 5. V prípade odôvodnenej reklamácie predávajúci podľa vlastného uváženia a druhu chyby buď poskytne nový nepoškodený tovar namiesto chybného alebo poskytne primeranú zľavu z kúpnej ceny chybného tovaru. 
 6. Spotrebiteľ má právo požiadať predávajúceho o nápravu v prípade, ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu k spokojnosti spotrebiteľa. Ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní, spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ktorý je spotrebiteľ povinný adresovať subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa Zákona o alt. riešení spotr. sporov. Oprávnenou právnickou osobou, ktorá je k dispozícií spotrebiteľovi pre prípad sporu s predávajúcim, je právnická osoba zapísaná v zozname Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 ZoRS. 

Návrh musí obsahovať
a) meno a priezvisko spotrebiteľa , adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
b) presné označenie predávajúceho,
c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d) označenie, čoho sa sa spotrebiteľ domáha,
e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa §20 ods. 1 písm. a) až e).

Subjekt alternatívneho riešenia sporu môže návrh odmietnuť, okrem ďalších skuto čností uvedených v Zákone o alt. riešení spotr. sporov, aj vtedy, pokiaľ vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur.

§ 5
Odstúpenie od zmluvy
 1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní od dňa prevzatia tovaru. 
 2. Kupujúci nemôže od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, že tovar bol upravený podľa jeho priania alebo pre jeho osobu. 
 3. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že predávajúci nepotvrdí jeho objednávku v celom rozsahu a ďalej v prípade, že tovar nebude dodaný ani do 30 dní od dňa potvrdenia objednávky. 
 4. Odstúpenie musí byť zrealizované písomne, doporučene poštou alebo elektronickou poštou na adresu pre doručovanie elektronickej pošty. 
 5. Kupujúci je povinný tovar vrátiť do 15 dní od dňa odstúpenia doručením na adresu sídla predávajúceho Bellinda Slovakia s.r.o., Kollárova 12, 902 01 Pezinok, Slovensko. 
 6. Vrátený tovar musí byť nepoškodený a ak je to možné, v pôvodnom obale. 
 7. Ak kupujúci uplatní právo odstúpenia od zmluvy, má predávajúci právo len na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. 
 8. Pri odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu zaplatené peniaze najneskôr do 15 dní od dňa odstúpenia 

§ 6
Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.

§ 7
Platnosť obchodných podmienok

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 1. 5. 2022.